BAV19W ~ BAV21W SOD-123 410mW/120v~250V

極象有限公司   PANJIT 強茂
BAV19W ~ BAV21W    SOD-123  
SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES  VOLTAGE 120-250 Volts POWER 410mWatts
BAV19W  BAV20W  BAV21W   : PDF