UF100 ~ UF1010 DO-41 1A / 50V ~ 1000V

極象有限公司          PANJIT  強茂
UF100 ~ UF1010     DO-41       
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
VOLTAGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Amperes
UF100     UF101     UF102     UF104     UF106     UF108     UF1010   : PDF