BAV19WS BAV20WS BAV21WS SOD-323 120V ~ 250V / 200mW

極象有限公司     PANJIT 強茂                 代理商
BAV19WS ~ BAV21WS     SOD-323
SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES   VOLTAGE 120-250 Volts POWER 200mWatts
BAV19WS BAV20WS BAV21WS   : PDF